លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន៖ ខេត្តស្វាយរៀងពុំមានតំបន់ទេសចរណ៍ច្រើនទេ ប៉ុន្តែយើងមាន ទួលបុរាណជាច្រើនដែលមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិ