លោក ថោង ខុន ណែនាំសមាជិកបក្សនៅស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកតាំងគោក បន្តដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្