សមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ ក្រោយចាប់រំលោភកូនចុងអាយុ៥ឆ្នាំនៅលើផ្ទះ