អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាស្រុកក្រុងទូទាំងខេត្ត