ទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយ និងរកដំណោះស្រាយ