លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ «យើងកុំមើលងាយជាតិឯង ត្រូវមានមោទនភាពចំពោះជាតិសាសន៍ ចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើង និងធនធានមនុស្សរបស់យើង