សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា ពេញចិត្តនិងគាំទ្រចំពោះលទ្ធផល កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ឡាវ