កម្ពុជា-ឡាវ ឯកភាពគ្នាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជធានីភ្នំពេញ និងទីក្រុងវៀងចន្ទ និងរវាងខេត្តសៀមរាប-ខេត្តចំប៉ាសាក់)