តុលាកាសម្រាច់ឃុំខ្លួនឃាតកដែលប្តីដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធហើយចាក់សាំងដុតផ្ទះ