ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះអភិបាលក្រុងកំពតដែលបានជួយក្នុងបញ្ហាជំនាស់រឿងដីសុវត្ថិភាព និង ម្ចាស់ផ្ទះ នៅក្រុងកំពត