អគ្គិសនីឆេះផ្សារឃ្លាំងរំសៀវបំផ្លាញតូបលក់ដូរអស់40តូប