ឃាតក ចាក់សម្លាប់អ្នកដឹកអីវ៉ាន់តាមអនឡាញម្នាក់ ជាច្រើនកាំបិត ស្លាប់យ៉ាងរន្ធត់