អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តដោះស្រាយ និងជួយសម្របសម្រួលបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាទូរទាំងខេត្ត