លោក សាយ សំអាល់ និងអគ្គស្នងការ បើកកិច្ចប្រជុំស្តីពី សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅខេត្តព្រះសីហនុ