មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អំពាវនាវសប្បុរសជនជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់