គ្រាប់ខូចគុណភាព២៥០តោន ត្រូវកម្ទេចចោលនៅសាលាអាសេអូ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ