លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ បច្ចុប្បន្នវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ទាំងផ្នែកបរិមាណ និងគុណភាព