គណៈរដ្ឋមន្រ្តី នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ នៅថ្ងៃពុធ សប្តាហ៍នេះ ដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈមួយចំនួន