ទឹកស្ទឹង​សង្កែ​ឡើង​ដល់​ប្រកាស​អាសន្ន​ហើយ សូម​បងប្អូន​ប្រយ័ត្ន