អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ដឹកនាំគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺលើគោក្របី