ក្រុមហ៊ុន Ynnan ចិន ចង់វិនិយោគលើប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លៀង និងលូទឹកកខ្វក់នៅក្រុងព្រះសីហនុ