អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ៖ ការអប់រំនាំឲ្យយុវជនក្លាយខ្លួនជាទំពាំងស្នងឬស្សីដ៏ល្អ