រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក ប្រើពេល២០ម៉ោងបិទភ្ជិតទាំងស្រុង ទំនប់អាងទឹកកូនសត្វ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត