ក្រសួងការងារ ព្រមានម្ចាស់សិប្បកម្មឥដ្ឋទាំងឡាយណា ដែលប្រើកុមារឱ្យធ្វើការ នឹងចាត់វិធានការតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌភ្លាម