រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ អំពាវនាវឱ្យកងទ័ព និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រៀមខ្លួនជួយដល់ពលរដ្ឋ រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់