បង្កហឹង្សាសាដោយចេតនាមួយមកលើបុរសម្នាក់គឺលោកឈៀងវុទ្ធី នៅខេត្តកំពុងធំ